Curriculum vitae

Wykształcenie

2008–2014

Wydział Historyczny UJ

Studia doktoranckie na kierunku historia sztuki

Uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. Gabriel Sławiński – późnobarokowy malarz w służbie Kościoła i Cerkwi, Promotor: Prof. dr hab. Piotr Krasny.

2003–2008

Instytut Historii Sztuki UJ

Studia magisterskie na kierunku historia sztuki

Uzyskałam stopień magistra na podstawie rozprawy pt. Ikona Archanioła Michała w kościele w Perespie – pierwsze znane dzieło Jakuba Bobrowskiego, Promotor: Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka.

Doświadczenie naukowe i dydaktyczne

2016 – dziś

Muzeum Narodowe w Krakowie

Pracownik naukowy – adiunkt

Prowadzenie prac badawczych i dydaktycznych

Pełnienie funkcji sekretarza (2016-2018), a następnie członka redakcji czasopisma naukowego „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie”, zob. http://mnk.pl/rozprawy-muzeum-narodowego-w-krakowie

Nagroda Dyrektora za pracę naukową w 2016 roku

2008–2015

Muzeum Narodowe w Krakowie

Współpracownik Sekcji Edukacji

Opracowanie i przeprowadzenie wykładów, szkoleń, warsztatów i oprowadzań dla dorosłych i szkół ponadgimnazjalnych (w tym nauczycieli szkół średnich) w zakresie sztuk plastycznych i audiowizualnych od XII do XXI wieku

Oprowadzanie po wystawach prestiżowych gości (m.in. sponsorzy MNK, Pierwsza Dama, Wicemarszałek Sejmu, Reżyserzy Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz, Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie, Dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie)

2012

Uniwersytet Trzeciego Wieku UJ

Nauczyciel akademicki

Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów z zakresu sztuki bizantyńskiej

2011

Instytut Historii Sztuki UJ

Nauczyciel akademicki

Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń terenowych na kierunku ochrona dóbr kultury i historia sztuki w zakresie styloznawstwa i sztuki bizantyńskiej, w tym opieka merytoryczna na wyjeździe studentów na wystawę Byzantium 330-1453 w The Royal Academy of Arts w Londynie

2009–2011

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

od 2016 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego

Nauczyciel akademicki

Przygotowanie i przeprowadzenie cykli wykładów i ćwiczeń (w tym terenowych) wraz z pisemnymi i ustnymi zaliczeniami i egzaminami w zakresie wystawiennictwa muzealnego i galeryjnego, sztuki bizantyńskiej oraz analizy i interpretacji dzieł sztuki od antyku do współczesności

2009–2010

Muzeum Narodowe w Krakowie

Wykładowca

Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów dla przyszłych maturzystów w zakresie historii sztuki nowożytnej, nowoczesnej i współczesnej

2010

Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie

Wykładowca

Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów dla przyszłych maturzystów w zakresie historii sztuki od wczesnej nowożytności do schyłku XX wieku

Projekty badawcze

2016–2020

Ikona inaczej – tegowieczna sztuka Cerkwi

Kierownik indywidualnego projektu badawczego MNK

Poszerzenie skojarzeń z malarstwem Cerkwi poza stereotypowe wyobrażenie. Opracowanie cyklu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Przeprowadzenie cyklu wykładów popularnonaukowych pt. Ikona inaczej (MNK – Gmach Główny, październik 2019 – czerwiec 2020)

2016–2018

Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce…

… w ramach poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Uczestnik projektu badawczego MNK

Opracowanie naukowe i publikacja online wybranych rycin nowożytnych i nowoczesnych z podzespołu Święci w zbiorach Gabinetu Grafiki i Rysunku MNK

2015

Malarstwo cerkiewne w obecnych granicach Polski. Wstępne kwerendy terenowe

Organizator i wykonawca kwerend

Wstępne zebranie materiału badawczego na temat malarstwa cerkiewnego w obecnych granicach Polski (woj. podlaskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie)

2011

Malarstwo Gabriela Sławińskiego. Kwerenda we Lwowie

Kierownik indywidualnego projektu badawczego finansowanego z przyznanej w ramach konkursu dotacji celowej Wydziału Historycznego UJ

Kwerenda zabytkowa i biblioteczna, m.in. w Muzeum Narodowym im. A. Szeptyckiego we Lwowie

2010

Dehio-Handbuch der Kunstdenkmaeler in Polen. Kleinpolen

Uczestnik projektu badawczego współpracujących Herder-Institut w Marburgu i Instytutu Historii Sztuki UJ

Organizacja i przeprowadzenie kwerend na terenie Chełmszczyzny

Opracowanie haseł katalogowych do polsko-niemieckiego inwentarza zabytków

Szkolenia i staże

2007–2008

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

Szkolenie dla najlepszych stażystów w Radziejowicach w zakresie działalności przedsiębiorców, trzeciego sektora i negocjacji biznesowych

Muzeum Historyczne m. Krakowa

Dwa cykle staży w Dziale Edukacji

Muzeum Narodowe w Krakowie (Pałac bpa Erazma Ciołka)

Szkolenie w zakresie edukacji muzealnej