Publikacje

Książki

 

M. Ludera, Gabriel Sławiński – późnobarokowy malarz w służbie Kościoła i Cerkwi (= Prace Muzeum Narodowego w Krakowie, red. K. Twardowska, t. 6), Kraków 2016 [książka jest wersją rozprawy doktorskiej]

 

 

Artykuły

 

M. Szyndlarewicz [ob. M. Ludera], Pochodzenie mistrzów fresków w wawelskiej kaplicy Świętokrzyskiej – czy to na pewno Psków?, „Studenckie Zeszyty Naukowe. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego” [red. naukowa: K. Pietrzycka – Bohosiewicz, A. Wawrzyńczak], 5 (1), 2008, s. 67–83 [artykuł powstał na proseminarium Dr hab. Małgorzaty Smorąg-Różyckiej w roku akademickim 2004/2005]

 

M. Szyndlarewicz [ob. M. Ludera], Gabriel Sławiński – malarz fresków i obrazów. Uwagi wstępne, w: Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, red. A. Betlej, K. Brzezina-Scheuerer, P. Oszczanowski, Wrocław 2011, s. 349–358

 

M. Ludera, Ikona Archanioła Michała w kościele w Perespie – znamienny przykład dzieła sztuki wyznaniowego pogranicza Rzeczypospolitej w XVIII wieku, „Modus. Prace z Historii Sztuki”, 10-11, 2011, s. 97–144

 

Więcejhttp://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/modus2011/0127

 

M. Ludera, Problem «tradycji malarstwa ikonowego» w późnych ikonach na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej (2. połowa XVII–XVIII w.). W poszukiwaniu nowych perspektyw badawczych, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Humanistyczna”, 6, 2013, s. 49–95, il. na s. 96–98

Więcejhttp://docplayer.pl/30279359-Problem-tradycji-malarstwa-ikonowego-w-poznych-ikonach-na-ziemiach-ruskich-rzeczypospolitej-2-pol-xvii-xviii-w.html

lub

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/2736/

 

M. Ludera, O Jakubie Bobrowskim i ikonie z Perespy raz jeszcze. Przyczynek do badań nad recepcją rycin augsburskich w ruskim malarstwie cerkiewnym XVIII w., „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, 2015, s. 10–15

 

 

M. Ludera, The copy of the Chełm icon of Mother of God in the Orthodox Church in Klesztów. Dating, direct inspiration, cult, „Roczniki Teologiczne KUL”, 2016, z. 4: Historia Kościoła, 63, 2016, s. 109–127

 

Więcej: https://tnkul.pl/enrt2016volume63no04-8

lub

http://docplayer.pl/45211375-The-copy-of-the-chelm-icon-of-mother-of-god-in-the-orthodox-church-in-klesztow-dating-direct-inspiration-cult-1.html

 

M. Ludera, Kilka uwag na temat stylu braci Dobrzeniewskich i ich fresków w prezbiterium kościoła Paulinów we Włodawie, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, 14, 2016, s. 37–58

Więcej: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-d12a1b40-441a-4c73-acf3-eb9831587252

 

M. Ludera, Włochy, Włochy via Lwów, Morawy… Uwagi o odpowiedziach na pytanie o genezę twórczości środkowoeuropejskich malarzy w XVIII w. na przykładzie fresków w kościele Bernardynów w Leżajsku, w: Artyści włoscy na ziemiach południowowschodniej Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, red. P. Łopatkiewicz, Rzeszów–Łańcut 2016, s. 275–294

 

M. Ludera, Obraz Św. Marcin na tle bitwy pod Chocimiem w kościele w Bejscach. Styl, ikonografia oraz problem lwowskiej fundacji, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa”, 9, 2016, s. 9-40

Uzupełnienie: http://magdalenaludera.pl/2018/06/19/slowo-uzupelnienia-artykulu-bejsce/

 

M. Ludera, Łukasz Węgleński z małżonką – fundatorzy dawnej cerkwi Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Klesztowie. O stosunkach na pograniczu wyznaniowym Rzeczypospolitej w XVIII w., „Prace historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 144, 2017, z. 1, s. 5982

Więcej: http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2017/Numer-1/art/8158print/

 

M. Ludera, Dzieje konwentu Paulinów we Włodawie ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia niezachowanej kaplicy przyklasztornej oraz kościoła św. Ludwika Króla, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”,  16, 2018, s. 2983 [od połowy 2015 r. tekst przeleżał w redakcji innego czasopisma]

Więcej: http://radzynskirocznik.pl/?p=673

 

M. Ludera, Nowożytne malowidła z Radecznicy. Z problematyki kultu św. Antoniego Padewskiego w Kościele i Cerkwi, w: „Na tym miejscu Chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie… W setną rocznicę rewindykacji klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy (1919-2019)”, red. A.K. Sitnik, I.M. Janusz, Kalwaria Zebrzydowska 2019, s. 445–478

 

M. Ludera, Icon differently. Stereotypical vision of the painting of the Orthodox Church and exhibition activities, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa”, 12, 2019, s. 139-147

Hasła katalogowe

 

M. Szyndlarewicz [ob. M. Ludera ], [Hasła katalogowe dotyczące 39 zabytków powiatu chełmskiego i miasta Chełma], w: Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska (DehioHandbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Kleinpolen), Warszawa 2016 [tekst złożony do druku w 2010 r.]

 

M. Ludera, Lorenzo Ghiberti. Matka Boska z Dzieciątkiem, w: Maria Mater Misericordiae. [Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 24 czerwca – 9 października 2016], red. P. Krasny, Kraków 2016, s. 256–257, nr kat. IV.6

 

Redakcja książek

 

M. Ludera [red. i red. naukowa], Złoty wiek malarstwa węgierskiego (1836–1936) –The Golden Age of Hungarian Painting(1836–1936), Kraków 2016

 

 

Teksty/Wykłady popularnonaukowe

 

M. Ludera, Icon differently [Ikona inaczej], w: Brzuch Muzeum [the blog of the National Museum in Krakow], http://blog.mnk.pl/ikona-inaczej/ (9.10.2018)

 

M. Ludera, Cykl wykładów pt. „Ikona inaczej”, Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny

 

Teksty w przygotowaniu/złożone do druku

 

M. Ludera, A few remarks regarding the painting of Łukasz Doliński – an artist in the service of the Church and the Orthodox Church, [Lecture on the 4th International Scientific Congress “The State of Research on Multicultural Heritage in the Old Commonwealth”, Rzeszów-Jarosław, October 3-5, 2018]

M. Ludera, Wybrane dzieła cerkiewnego malarstwa monumentalnego na terenie Polski (1596–1939), w: Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia [odczyt na konferencji, Toruń, 23–25 października 2019 r.]

M. Ludera, Malarstwo monumentalne w kościele Bernardynów w Leżajsku a grafika augsburska i wiedeńska, w: 400-lecie podjęcia budowy Bazyliki pw. Zwiastowania NMP OO. Bernardynów w Leżajsku z fundacji starosty leżajskiego Łukasza Opalińskiego (1618–2018) oraz 50-lecie istnienia
przyklasztornej parafii i (1969–2019) [odczyt na konferencji międzynarodowej, Leżajsk, 22–23 listopada 2019 r.]

M. Ludera, Sławiński Gabriel, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 11 [w druku]